Uus ülevaatuspunkt - Rocca al Mare kaubanduskeskus, avatud ka PÜHAPÄEVAL

UUDISED:  26.08.2019 Uus sõidukite tehnonõuete määrus kommentaaridega.

Sõidukite ülevaatus – tehnonõuetega seotud õigusaktid

Riigikogu seadus Liiklusseadus
MKM määrus nr 77 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord
MKM määrus nr 42 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele
MKM määrus nr 76 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord
VV määrus nr 77 Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord
MKM määrus nr 39 Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord
MKM määrus nr 110 Traktori ja selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord
MKM määrus nr 123 Taksomeetri kohandamise tingimused ja kord, lubatud veapiirid taksomeetri kasutamisel ning üleminekukiiruse väärtus üleminekul ajatasult sõidukilomeetritasule ja vastupidi
MKM määrus nr 118 Nõuded taksoveol kasutatava sõiduki plafoonile, taksomeetrile ja hinnakirjale ning nende paigutusele
MKM määrus nr 17 Nõuded sõidumeerikule ja selle paigaldamisele ning sõidumeeriku kontrollimise tingimused ja kord
MKM määrus nr 94 Nõuded kiiruspiirikule ja selle paigaldamisele ning kiiruspiiriku kontrollimise tingimused ja kord
MKM määrus nr 24 Liiklusjärelevalve infosüsteemi põhimäärus
MKM nr 37 Lisa 3 Nõuded üksiksõiduki kinnitusel M1 kategooria sõidukile
MKM määrus nr 95 Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele
SM määrus nr 39 Nõuded tulekustutitele…
MKM määrus nr 19 Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord1
MKM määrus nr 49 Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded

Tehnoülevaataja tegevusjuhendid (Transpordiamet)

Kaugtulelaternate arv, lülitamine ja paigaldus

Tehnoülevaatuse direktiiv 2014/45/EL, 3. aprill 2014,

2007/46/EÜ (tüübikinnitusel lubatud kõrvalekalded) 

MÄÄRUS (EL) 351/2012 sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem

E-reeglite nimekiri

Ülevaatus, millal tulla?  Sõidukite tehnoülevaatus Tallinnas ja Peetris

Kategooria Pärast esmaregistreerimist Kasutatud alla 10 a Kasutatud üle 10 a Vanasõiduk
M1, L3e, L4e, L5e, L7e 48 kuu möödumisel 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest 48 kuu möödumisel vanasõidukiks tunnustamisest või viimasest ülevaatusest
O1 48 kuu möödumisel 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
N1 24 kuu möödumisel 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
N2, N3, O2, O3, O4 12 kuu möödumisel 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
M2, M3 12 kuu möödumisel 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest 6 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

Infoks

Veoautole ja haagisele väljastatav Rahvusvaheline tunnistus.    Tõend tehnoülevaatuse kehtivuse kohta, mida nõutakse teatud riikides.

Ülevaatuse rahvusvaheline tunnistus on ülevaatuse kehtivust tõendav dokument, mida väljastatakse rahvusvahelises liikluses osalevale N2, N3, M2, M3, O3 ja O4 kategooria sõidukile täismassiga üle 3500 kg ning mida tunnustatakse ja nõutakse 13. novembri 1997. a Viinis koostatud „Ratassõidukite korralistele tehnoülevaatustele ühtsete nõuete kehtestamise ja selliste ülevaatuste vastastikuse tunnustamise kokkuleppega” ühinenud riikides, milleks on Albaania, Bulgaaria, Holland, Moldova, Rumeenia, Soome, Ukraina, Ungari, Valgevene ja Venemaa.


Enne ülevaatust kontrollige palun, kas sõidukis on olemas:

Ülevaatuseks peab esitama  järgmised dokumendid:

Lisaks eelnevale vastavalt ülevaatus liigile:

Õigesti hooldatud ja töökorras sõiduk, mis vastab kõigile ohutusnõuetele, võib liiklusõnnetusse sattuda väiksema tõenäosusega. Tehnoülevaatuse käigus ei tehta üksnes kindlaks, et teie sõiduk on töökorras, vaid see on oluline ka keskkonnaga seotud põhjustel ning õiglase konkurentsi tagamiseks transpordisektoris. Kontrollitakse, et sõidukid oleksid kogu ELis maanteesõiduks kõlblikud ja vastaksid samadele ohutusnõuetele, kui nende esmakordsel registreerimisel. ELi õigusaktide alusel võib mis tahes ELi liikmesriigi maanteedel teostada kommertssõidukite etteteatamata kontrolle, olenemata sellest, kas sõiduk on ELis registreeritud või mitte. Kõnealused kontrollid hõlmavad pidureid, heitkoguseid ja sõiduki üldseisundit. Sõidukijuhtidel võidakse samuti paluda esitada viimased ülevaatusaruanded või tõendusmaterjal selle kohta, et sõiduk on läbinud kohustusliku tehnoülevaatuse.

ELi projektid kontrollide täiustamiseks

Uuringu AUTOFORE raames uuriti võimalusi, kuidas uuendada praegusi tehnoülevaatust käsitlevaid ELi õigusakte, et võtta arvesse arengut sõiduki-, diagnostika- ja sidetehnoloogia valdkondades.

Projekti IDELSY raames töötati välja katsemenetlused keeruliste elektrooniliste ohutussüsteemide jaoks uutes tehnoülevaatust läbivates sõidukites.

Euroopa Komisjon – Liiklusohutus – Sõidukid

Privaatsustingimused

Broneeri aeg