Sõidukite kategooriad

Sõidukite kategooriate kirjeldus vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri  määrusele „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele”

LOE LISAKS

Sõidukite kategooriad

Sõidukite kategooriate kirjeldus vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri  määrusele „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele”

LOE LISAKS

Sõidukite kategooriad vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.06.2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” 

Sõidukite jaotus kategooriatesse ja klassidesse

Sõidukite klassifikatsioon ja tehnilised nõuded on olulised teemad nii autotootjatele, autoomanikele kui ka liiklusohutusega seotud ametiasutustele. Eriti tähtis on see info neile, kes tegelevad sõidukite müügi, hoolduse või ülevaatusega. Selleks, et mõista sõidukite erinevaid kategooriaid ja nendega kaasnevaid nõudeid, tutvuga juhendiga, mis käsitleb sõidukite jaotumist erinevatesse kategooriatesse ja klassidesse ning selgitab nende tüüpidele ja variantidele kehtestatud tehnilisi nõudeid vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.06.2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” 

Sõidukid jaotatakse kategooriatesse järgmiselt:

1. M kategooria sõidukid on vähemalt neljarattalised reisijateveoks konstrueeritud ja valmistatud mootorsõidukid:

a) M1 kategooria (sõiduauto) on sõiduk, millel lisaks juhiistmele ei ole rohkem kui kaheksa istekohta;
b) M2 kategooria (buss) on sõiduk, millel lisaks juhiistmele on rohkem kui kaheksa istekohta ja mille täismass ei ületa 5 t;
c) M3 kategooria (buss) on sõiduk, millel lisaks juhiistmele on rohkem kui kaheksa istekohta ja mille täismass on üle 5 t. M2 ja M3 kategooria hõlmab ka trolle.

2. N kategooria (veoauto) sõidukid on vähemalt neljarattalised veoseveoks konstrueeritud ja valmistatud mootorsõidukid:

a) N1 kategooria on sõiduk, mille täismass ei ületa 3,5 t;
b) N2 kategooria on sõiduk, mille täismass on üle 3,5 t, kuid ei ületa 12 t;
c) N3 kategooria on sõiduk, mille täismass on üle 12 t. Poolhaagise või kesktelghaagise veoks konstrueeritud veduki korral on selle kategooria määramisel arvestatavaks massiks veduki tühimass, millele on liidetud pool- või kesktelghaagise poolt vedukile ülekantavale suurimale staatilisele vertikaalsele koormusele vastav mass ning vajadusel ka veduki enda koorma suurim mass.

3. M ja N kategooria sõidukid loetakse maastikusõidukiteks, mida tähistatakse G tähe lisamisega kategooria tähisesse, kui nad täidavad järgmisi nõudeid:

1. N1 kategooria sõiduk, mille täismass ei ületa 2,0 t ja M1 kategooria sõiduk, kui neil vähemalt üks esi- ja üks tagatelg on veoteljed, sh sõidukid, mille ühte telge on võimalik välja lülitada ja vähemalt ühe veotelje diferentsiaal on lukustatav või sellel on sarnast toimet omav mehhanism ning kui ilma haagiseta sõidukid on võimelised ületama 30 % tõusu. Lisaks sellele peavad sõidukid rahuldama järgnevast kuuest nõudest vähemalt viite nõuet:

a) pealesõidunurk on vähemalt 25º;
b) eemaldumisnurk on vähemalt 20º;
c) teekumeruse ületusnurk on vähemalt 20º;
d)vähim esitelje kliirens on 180 mm; e) vähim tagatelje kliirens on 180 mm;
f) vähim kliirens sildadevahelises alas on 200 mm;

2 2. N1 kategooria sõiduk, mille täismass on üle 2,0 t ja N2, M2 või M3 kategooria sõidukid, mille täismass ei ületa 12,0 t, millel kõik teljed on veoteljed, sh sõidukid, mille ühte telge on võimalik välja lülitada, või kui sõidukid täidavad järgnevat kolme nõuet:

a) vähemalt üks esi- ja üks tagatelg on veoteljed, sh sõidukid, mille ühte telge on võimalik välja lülitada; b)vähemalt ühe veotelje diferentsiaal on lukustatav või sellel on sarnast toimet omav mehhanism;
c) ilma haagiseta sõidukid on võimelised ületama 25 % tõusu;

3. M3 kategooria sõiduk, mille täismass on üle 12,0 t või N3 kategooria sõiduk, millel kõik teljed on veoteljed, sh sõidukid, mille ühte telge on võimalik välja lülitada, või kui sõidukid täidavad kõiki järgnevaid nõudeid:

a) vähemalt pooled ratastest on veorattad;
b)vähemalt ühe veotelje diferentsiaal on lukustatav või sellel on sarnast toimet omav mehhanism;
c) ilma haagiseta sõiduk on võimeline ületama 25 % tõusu ning rahuldama järgnevast kuuest nõudest vähemalt nelja nõuet: pealesõidunurk on vähemalt 25º, eemaldumisnurk on vähemalt 25º, teekumeruse ületusnurk on vähemalt 25º, vähim esitelje kliirens on 250 mm, vähim kliirens telgedevahelises alas on 300 mm või/ja vähim tagatelje kliirens on 250 mm

4. L kategooria sõidukid on kahe või kolmerattalised mootorsõidukid, sh alltoodud nõuetele vastavad neljarattalised mootorsõidukid:

a) L1e kategooria (mopeed) on kaherattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ei ületa 45 km/h ja mille sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 cm3 või mille elektrimootori suurim püsi-nimivõimsus ei ületa 4 kW;
b) L2e kategooria (mopeed) on kolmerattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ei ületa 45 km/h ja mille sädesüütega sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 cm3 või muu sisepõlemismootori suurim kasulik võimsus ei ületa 4 kW või mille elektrimootori suurim püsi-nimivõimsus ei ületa 4 kW;
c) L3e kategooria (mootorratas) on ilma külghaagiseta kaherattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ületab 45 km/h ja/või mille sisepõlemismootori töömaht ületab 50 cm3 ;
d) L4e kategooria (mootorratas) on külghaagisega kaherattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ületab 45 km/h või mille sisepõlemismootori töömaht ületab 50 cm3 ;
e) L5e kategooria (kolmratas) on sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ületab 45 km/h või mille sisepõlemismootori töömaht ületab 50 cm3 ;
f) L6e kategooria (kerge neliratas) on neljarattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ei ületa 45 km/h, mille tühimass, elektrisõidukitel akude massi arvestamata, ei ületa 350 kg ja mille sädesüütega sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 cm3 või muu sisepõlemismootori suurim kasulik võimsus ei ületa 4 kW või mille elektrimootori suurim püsi-nimivõimsus ei ületa 4 kW. Temale rakenduvad L2e kategooria sõiduki tehnilised nõuded, kui üksikdirektiivides ei ole ette nähtud teisiti;
g) L7e kategooria (neliratas) on neljarattaline mootorsõiduk, mis ei ole L6e kategooria mootorsõiduk, mille tühimass, elektrisõidukitel akude massi arvestamata, ei ületa 400 kg (kaubaveoks ettenähtud sõidukil 550 kg) ja mootori suurim kasulik võimsus ei ületa 15 kW. Selline sõiduk loetakse kolmrattaks ja temale rakenduvad L5e kategooria sõiduki tehnilised nõuded, kui üksikdirektiivides ei ole ette nähtud teisiti.

Käesoleva määruse mõistes loetakse enne 9.11.2003.a valmistatud L1e kategooria sõidukiteks ka sellised sõidukid, mille valmistajakiirus ei ületa 50 km/h ja mille sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 cm3 või mille elektrimootori suurim püsinimivõimsus ei ületa 4 kW ja L2e kategooria sõidukiks sellised sõidukid, mille valmistajakiirus ei ületa 50 km/h ja mille sädesüütega sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 cm3 või muu sisepõlemismootori suurim kasulik võimsus ei ületa 4 kW või mille elektrimootori suurim püsi-nimivõimsus ei ületa 4 kW.

Varem kasutusel olnud L kategooria sõidukite tähistused võrdsustatakse järgmiselt: L1 = L1e; L2 = L2e ja L6e; L3 = L3e; L4 = L4e ja L5 = L5e ja L7e. Sõiduki kategooria määramisel loetakse topeltrattad üheks rattaks.

L kategooria sõidukiks ei loeta:
a) sõidukit, mille valmistajakiirus ei ületa 6 km/h;
b) jalakäija poolt juhitavat sõidukit;
c) sõidukit, mis on mõeldud kasutamiseks füüsilise puudega isikutele;
d) sõidukit, mis on mõeldud kasutamiseks teedel või maastikul peetavatel spordivõistlustel;
e) traktorit või masinat, mida kasutatakse põllumajanduses või muudel sarnastel eesmärkidel;
f) sõidukit, mis on konstrueeritud põhiliselt lõbusõiduks maastikul ja mille rattad paiknevad sümmeetriliselt nii, et üks on ees ja kaks taga;
g) pedaalidega sõidukit, millel on elektrikäitusega abimootor, mille suurim püsinimivõimsus ei ületa 0,25 kW. Sõiduki kategooria määramisel ei sisaldu tühimassis kütuse mass.

5. O kategooria sõidukid on haagised:
a) O1 kategooria on haagis, mille täismass ei ületa 0,75 t;
b) O2 kategooria on haagis, mille täismass on üle 0,75 t, kuid ei ületa 3,5 t;
c) O3 kategooria on haagis, mille täismass on üle 3,5 t, kuid ei ületa10 t;
d) O4 kategooria on haagis, mille täismass on üle 10 t.

Erandina poolhaagise või kesktelghaagise kategooria määramisel on nende täismassiks mass, mis vastab poolhaagise või kesktelghaagise telje või telgede kaudu maapinnale ülekantavale staatilisele vertikaalkoormusele, kui haagis on ühendatud vedukiga ja maksimaalselt koormatud.

B. M2 ja M3 kategooria sõidukid jaotatakse klassidesse järgmiselt:

1. Sõidukid, mis lisaks juhile on ette nähtud mitte rohkem kui 22 sõitjale:
a) A klass on seisvate sõitjate veoks ettenähtud sõiduk. Sõidukis on istmed ja seisvatele sõitjatele peavad olema tagatud nõutavad tingimused;
b) B klass on sõiduk, mis ei ole ette nähtud seisvate sõitjate veoks. Sõidukis ei ole tingimusi seisvatele sõitjatele;

2. Sõidukid, mis lisaks juhile on ette nähtud rohkem kui 22 sõitjale:
a) I klass on seisvatele sõitjatele ettenähtud aladega sõiduk, mis võimaldavad sõitjate sagedast liikumist;
b) II klass on peamiselt istuvate sõitjate veoks ettenähtud sõiduk, mille vahekäigus või alas, mille suurus ei ületa kahele topeltistmele ettenähtud ruumi, on lubatud vedada seisvaid sõitjaid;
c) III klass on ainult istuvate sõitjate veoks ettenähtud sõiduk.

C. Eriotstarbelised sõidukid (M, N või O kategooria sõidukid, mis on ette nähtud reisijate või veoste veoks ja erifunktsiooni täitmiseks, milleks on vaja spetsiaalselt kohandatud keret või varustust) jaotatakse järgmiselt:

1. Autoelamu on eriotstarbeline M kategooria sõiduk, mis on konstrueeritud nii, et selles on majutusvõimalus, mille varustusse peavad kuuluma vähemalt:
a) istmed ja laud;
b) magamisase, mis võib olla ka istmest magamisasemeks muudetav;
c) söögivalmistamise seadmed;
d) panipaigad.

See varustus peab olema eluruumis püsivalt kinnitatud, välja arvatud laud, mis võib olla kergesti eemaldatav;

2. Soomussõiduk on sõiduk, mis on ette nähtud veetavate sõitjate või veoste kaitseks ja on varustatud kuulikindla soomusega;

3. Kiirabiauto on M kategooria sõiduk, mis on ette nähtud haigete või vigastatud inimeste veoks ja millel on selleks vajalik erivarustus;

4. Matuseauto on M kategooria sõiduk, mis on ette nähtud surnute veoks ja millel on selleks vajalik erivarustus;

5. Ratastooliga juurdepääsetav sõiduk on M1 kategooria sõiduk, mis on konstrueeritud või ümberehitatud ühe või mitme ratastoolis istuva sõitja veoks;

5. Haagissuvila on O kategooria sõiduk, milles on majutusvõimalus;

6. Liikurkraana on N3 kategooria sõiduk, mis ei ole kohandatud veoste veoks, vaid on varustatud vähemalt 400 kNm suuruse tõstemomendiga kraanaga;

7. Muud eriotstarbelised sõidukid on eriotstarbelise sõiduki määratlusse kuuluvad sõidukid, mis ei ole punktides 1 – 6 toodud sõidukid.

D. N1 kategooria sõidukid jaotatakse klassidesse järgmiselt:
a) I klass – sõiduk, mille tuletatud mass ei ületa 1305 kg;
b) II klass – sõiduk, mille tuletatud mass ületab 1305 kg, kuid ei ületa 1760 kg;
c) III klass – sõiduk, mille tuletatud mass ületab 1760 kg.

II. SÕIDUKITE JAOTUS TÜÜBIKS, VARIANDIKS JA VERSIOONIKS

M, N ja O kategooria sõidukite puhul jagunevad sõidukid tüübiks, variandiks ja versiooniks direktiivi 70/156/EÜ II lisas või direktiivi 2007/46/EÜ II lisas toodud tingimuste alusel. L kategooria sõidukite puhul jagunevad sõidukid tüübiks, variandiks ja versiooniks direktiivi 2002/24/EÜ II peatükis toodud tingimuste alusel.

III. SÕIDUKI KERETÜÜBI TÄHISTUS

5 M, N ja O kategooria sõiduki keretüübi tähistused on toodud direktiivi 70/156/EÜ II lisas või direktiivi 2007/46/EÜ II lisas.

 

Sõidukite ja Masinate Kategooriad

Sõidukite kategooriate klassifitseerimine on oluline regulatiivne samm, mis võimaldab tootjatel kasutada ära Euroopa Liidu (EL) ühtset turgu ja eksportida oma tooteid ka ELi välistele turgudele. Sõidukite sellisel moel määratlemine on vajalik kindlustuste sõlmimisel, nagu kasko ja liikluskindlustus, samuti juhilubade taotlemisel.

Sõidukite ja masinate kategooriate süsteem on oluline osa tüübikinnituse süsteemist. ELi tüübikinnitussüsteem ja selle süsteemi rahvusvaheline ühtlustamine ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) raames võimaldab tootjatel saada kasu nii ELi siseturust kui ka laiematest globaalsetest turgudest.

Kuigi ELis on sõidukite kategooriad enamasti ühtlustatud, on liikmesriikidel õigus kasutusele võtta ka oma riiklikud sõidukite ja masinate kategooriad, mis ei pruugi olla ühtlustatud kategooriate hulgas (näiteks MS ja LM Eestis).

ELis ühtlustatud sõidukite kategooriad on järgmised:

 • M-kategooria: Reisijate veoks mõeldud sõidukid.
 • N-kategooria: Veoseveoks mõeldud sõidukid.
 • L-kategooria: Kahe-, kolme- ja neljarattalised sõidukid.
 • T-, R-, C-kategooria: Põllu- ja metsamajanduses kasutatavad sõidukid.
 • O-kategooria: Haagised.

 

Sõidukite kategooriad – seotud küsimused

Mis on M kategooria sõidukid ja millised alakategooriad neil on?

M kategooria sõidukid on vähemalt neljarattalised mootorsõidukid, mis on konstrueeritud ja valmistatud reisijate veoks. Selle kategooria alakategooriad on:

 • M1: Sõiduauto, millel on lisaks juhiistmele kuni kaheksa istekohta.
 • M2: Buss, millel on juhiistmele lisaks rohkem kui kaheksa istekohta ja mille täismass ei ületa 5 tonni.
 • M3: Buss, millel on juhiistmele lisaks rohkem kui kaheksa istekohta ja mille täismass on üle 5 tonni. M2 ja M3 kategooria hõlmavad ka trolle.

Mis on N kategooria sõidukid ja millised alakategooriad neil on?

N kategooria sõidukid on vähemalt neljarattalised veoseveoks konstrueeritud ja valmistatud mootorsõidukid. Nende alakategooriad on:

 • N1: Sõiduk, mille täismass ei ületa 3,5 tonni.
 • N2: Sõiduk, mille täismass on üle 3,5 tonni, kuid ei ületa 12 tonni.
 • N3: Sõiduk, mille täismass on üle 12 tonni.

Millised tingimused peavad olema täidetud, et M ja N kategooria sõidukid loetaks maastikusõidukiteks?

M ja N kategooria sõidukid loetakse maastikusõidukiteks (tähistatud G tähega kategooria tähises), kui nad täidavad teatud nõudeid. Näiteks peab N1 kategooria sõiduk, mille täismass ei ületa 2,0 tonni, ja M1 kategooria sõidukil olema vähemalt üks esi- ja üks tagatelg veoteljena ning need peavad olema võimelised ületama 30% tõusu. Samuti peavad need sõidukid rahuldama vähemalt viit kuuest nõudest, nagu pealesõidunurk vähemalt 25º, eemaldumisnurk vähemalt 20º jne.

Millised on eriotstarbeliste sõidukite kategooriad ja nende erinevused?

Eriotstarbelised sõidukid on jaotatud järgmiselt:

 1. Autoelamu: M kategooria sõiduk, mis on kohandatud majutuseks.
 2. Soomussõiduk: Sõiduk, mis on varustatud kuulikindla soomusega.
 3. Kiirabiauto: M kategooria sõiduk, mis on ette nähtud haigete või vigastatud inimeste veoks.
 4. Matuseauto: M kategooria sõiduk surnute veoks.
 5. Ratastooliga juurdepääsetav sõiduk: M1 kategooria sõiduk, mis on ümber ehitatud ratastoolis istuvate sõitjate veoks.
 6. Liikurkraana: N3 kategooria sõiduk, mis on varustatud tõstemomendiga kraanaga.
 7. Muud eriotstarbelised sõidukid, mis ei kuulu eelnimetatud punktide alla.

Mis on L kategooria sõidukid ja millised alakategooriad neil on?

L kategooria sõidukid on kaherattalised, kolmerattalised või teatud neljarattalised mootorsõidukid. Nende alakategooriad on:

 • L1e: Kaherattaline mopeed, mille valmistajakiirus ei ületa 45 km/h ja mille mootori töömaht on kuni 50 cm³ või elektrimootori võimsus ei ületa 4 kW.
 • L2e: Kolmerattaline mopeed samade kiirus- ja mootori võimsusnõuetega nagu L1e kategoorias.
 • L3e: Kaherattaline mootorratas ilma külghaagiseta, mille valmistajakiirus ületab 45 km/h või mootori töömaht ületab 50 cm³.
 • L4e: Kaherattaline mootorratas külghaagisega, mille tehnilised nõuded on samad mis L3e kategoorias.
 • L5e: Kolmerattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ületab 45 km/h või mootori töömaht ületab 50 cm³.
 • L6e: Kerge neljarattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ei ületa 45 km/h, tühimass on kuni 350 kg (v.a akud elektrisõidukite puhul) ja mootori võimsus ei ületa 4 kW.
 • L7e: Neljarattaline mootorsõiduk, mis ei kuulu L6e kategooriasse, mille tühimass on kuni 400 kg (550 kg kaubaveoks ettenähtud sõidukil) ja mootori võimsus ei ületa 15 kW.

Mis on O kategooria sõidukid ja millised alakategooriad neil on?

O kategooria sõidukid on haagised. Nende alakategooriad on:

 • O1: Haagis, mille täismass ei ületa 0,75 tonni.
 • O2: Haagis, mille täismass on üle 0,75 tonni, kuid ei ületa 3,5 tonni.
 • O3: Haagis, mille täismass on üle 3,5 tonni, kuid ei ületa 10 tonni.
 • O4: Haagis, mille täismass on üle 10 tonni.

Kuidas jaotatakse M, N ja O kategooria sõidukid tüübiks, variandiks ja versiooniks?

M, N ja O kategooria sõidukid jagunevad tüübiks, variandiks ja versiooniks vastavalt Euroopa Liidu direktiivide 70/156/EÜ II lisale või 2007/46/EÜ II lisale. Tüüp viitab sõiduki üldisele mudelile, variant tähistab tüübi erinevaid versioone, mis erinevad näiteks mootori tüübi või suuruse poolest, ja versioon tähistab veelgi spetsiifilisemaid omadusi või varustust, mis on saadaval teatud variandi piires. L kategooria sõidukid jagunevad tüübiks, variandiks ja versiooniks vastavalt direktiivi 2002/24/EÜ II peatükile.

Peetri

Helgi tee 4

E-R 9:00-20:00
L 09:00-17:00

helgi@tehnoulevaatus.ee
Tel: 605 0078

Asukoht kaardil

Mustamäe ja Õismäe

Ehitajate tee 116

E-R 9:00-21:00
L 09:00-17:00

ehitajate@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Rocca al Mare

Kaubanduskeskuse parklas

E-P 10:00-20.00
Avatud ka pühapäeval

info@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Peetri tehnoülevaatus

Helgi tee 4

E-R 9:00-20:00
L 09:00-17:00

helgi@tehnoulevaatus.ee
Tel: 605 0078

Asukoht kaardil

Mustamäe ja Õismäe tehnoülevaatus

Ehitajate tee 116

E-R 9:00-21:00
L 09:00-17:00

ehitajate@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Rocca al Mare tehnoülevaatus

Kaubanduskeskuse parklas

E-P 10:00-20.00
Avatud ka pühapäeval

info@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Ülevaatuspunkt Peetris, Helgi teel

Peetri tehnoülevaatuspunkt  pakub oma klientidele kiireimat ja soodsat tehnoülevaatuse teenust Tallinnas. Tänu kolmele ülevaatusliinile, efektiivsele töökorraldusele ja kaasaegsele tehnikale, saame ülevaatuse teha lühima võimaliku ajaga.

Lisaks pakume Peetri ülevaatuspunktis eriti soodsat hinda, mis teeb meist atraktiivse valiku kõigile, kes soovivad oma sõidukit kontrollida parima hinna eest.

Helgi tee tehnoülevaatus on Eesti kõige suurem ja kaasaegsem autode ülevaatuse teostamise keskus. 

Ülevaatuspunkt Rocca-al-Mares

Rocca Al Mare ülevaatuspunkt eristub teistest Tallinna ülevaatuspunktides oluliselt. Oleme ainus tehnoülevaatuspunkt Tallinnas, mis on avatud ka pühapäeviti.

Me mõistame, et argipäeviti võib olla keeruline leida aega oma sõiduki ülevaatuseks, mistõttu pakume paindlikke lahtiolekuaegu, mis on kooskõlas Sinu vajadustega. Seega, kas soovid oma sõidukit üle vaadata nädalavahetusel või pärast tööpäeva, on Rocca Al Mare ülevaatuspunkt alati avatud.

Ülevaatuspunkt Mustamäel ja Õismäel

Meie Mustamäe ülevaatuspunkt on eriti mugavas asukohas just Mustamäel ja Õismäel elavatele autoomanikele. Saate hõlpsasti sõiduki ülevaatusega tegeleda oma igapäevaste toimingute vahel, ilma et peaksite selleks kuhugi kaugele sõitma.

Mustamäe ülevaatuspunkt varustatud kaasaegse tehnikaga, mis võimaldab meil pakkuda kiiret ja kvaliteetset teenust. Tehnoülevaatuse läbimiseks kulub vaid 15 minutit.

Loe ka neid kasulikke artikleid tehnoülevaatuse kohta

Rahvusvaheline ülevaatus Tallinnas

Rahvusvaheline tehnoülevaatus on oluline nii ohutuse, keskkonnakaitse kui ka rahvusvaheliste transpordistandardite järgimise kontekstis. See ülevaatus annab sõidukile rahvusvahelise tehnoülevaatuse tunnistuse, mis on tunnustatud ja nõutud paljudes riikides üle...

LOE EDASI

rahvusvaheline tehnoülevaatus tallinnas profdiagnostik

Traktori tehnoülevaatus

Lisaks sõidu- ja veoauto ülevaatusele tuleb regulaarselt teostada ka traktori tehnoülevaatus. Traktori tehnoülevaatusel kontrollitakse masina vastavust kehtivatele tehnonõuetele ning määratakse traktori järgmise ülevaatuse kuu ja aasta, mille möödudes kaotab...

LOE EDASI

Traktori tehnoülevaatus

Mootorratta ülevaatuse hind

Mootorratta ülevaatus tuleb sooritada teatavasti regulaarselt, nagu ka teiste sõiduki kategooriate ülevaatus. Kindlasti on sõidukijuhi jaoks oluline lisaks teenuse kvaliteedile ka mootorratta ülevaatuse tuvalisus.Mootorratta ülevaatus tuleb sooritada teatavasti...

LOE EDASI

Mootorratta ülevaatuse hind

Veoauto tehnoülevaatus

Veoauto ülevaatus tuleb teha olenemata sõiduki esmasest registreerimisest ning vanusest iga 12 kuu möödumisel.Veoauto ülevaatus tuleb teha olenemata sõiduki esmasest registreerimisest ning vanusest iga 12 kuu möödumisel.Veoauto tehnoülevaatust tuleb läbida iga...

LOE EDASI

Veoauto tehnoülevaatus

Mopeedauto ülevaatus

Mopeedauto ehk L6e-kategooria sõiduki saab tehnoülevaatusele esitada alates 1. juulist 2022 aastast ning tehnoülevaatus tuleb teostada hiljemalt enne 1. jaanuarit 2023. aastal.Mopeedauto ehk L6e-kategooria sõiduki saab tehnoülevaatusele esitada alates 1. juulist...

LOE EDASI

Mopeedauto ülevaatus

Millal teha autole tehnoülevaatus?

Tehnoülevaatus ja selle kehtivuse järgimine on üks autojuhi olulisemaid kohustusi. Tehnoülevaatuse eesmärk on sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi tagamine.Tehnoülevaatus ja selle kehtivuse järgimine on üks autojuhi olulisemaid kohustusi....

LOE EDASI

Auto tehnoulevaatus

Auto tehniline ülevaatus

Auto tehniline ülevaatus on regulaarne kohustus, mida tuleb järgida igal sõidukijuhil. Kuigi auto tehniline ülevaatus on kohustuslik eesmärgiga hoida ära liikluses ohtlike sõidukite liiklemist ning vähendada seeläbi ka keskkonnale negatiivset mõju, siis ülevaatus...

LOE EDASI

Auto tehniline ülevaatus

Auto ülevaatus Tallinnas

Auto ülevaatus on protsess, mille käigus kontrollime sõidukite tehnoseisundit, et tagada sõiduki ohutu ja keskkonnasõbralik liiklemine. Auto ülevaatuse käigus kontrollime, et sõiduk oleks õigesti hooldatud ja töökorras.Auto ülevaatus on protsess, mille käigus...

LOE EDASI

Auto ulevaatus Tallinnas

Tehnoülevaatuse määrus

Tehnoülevaatus on kõige efektiivsem viis tagada liikluses osalevate sõidukite ohutus ja loodussäästlik tehnoseisund. Kuna vale sõiduki seadistus või ebapiisav hooldus kahjustab lisaks sõiduki seisukorda oluliselt ka keskkonda, avaldades suuremat saastet ning tõstes...

LOE EDASI

Tehnoulevaatuse seadus

© tehnoülevaatus.ee | Profdiagnostik OÜ – on tunnistatud erialaselt pädevaks mõõtjaks akrediteerimisalal.
Sõidukite tehnilise kontrolli mõõtmised. Eesti Akrediteerimiskeskus nr. E113