Privaatsus ja veebilehe kasutamine

Profdiagnostik OÜ on võtnud endale eesmärgiks olla isikuandmete töötlemisel usaldusväärseks ja klientide ning töötajate õigusi austavaks partneriks. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

TUTVU TINGIMUSTEGA

PROFDIAGNOSTIK OÜ – veebilehe www.tehnoulevaatus.ee  privaatsustingimused ja kasutustingimused

1. MÕISTED

1.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Profdiagnostik OÜ-l teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust kliendid ning töötajad kelle kohta on Profdiagnostik OÜ-l Isikuandmeid.

1.2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Profdiagnostik OÜ Isikuandmete Töötlemise põhimõtted.

1.3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

1.4. Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

1.5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Profdiagnostik OÜ teenuseid.

1.6. Veebileht www.tehnoulevaatus.ee on Profdiagnostik OÜ veebileht.

1.7. Külastaja on isik, kes kasutab Profdiagnostik OÜ veebilehte.

1.8. Teenused on igasugused Profdiagnostik OÜ poolt pakutavad teenused ja tooted.

1.9. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.

1.10. Profdiagnostik OÜ Andmekaitseametnik on isik, kes järgib Profdiagnostik OÜ-s Isikuandmete Töötlemise põhimõtete kohaldamist ning, kellega on Andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta.

1.11. Müügikanalid on Profdiagnostik OÜ poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. S.h e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad suhtlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.

1.12. Tooteportfell on Profdiagnostik OÜ majandusüksused ning erinevad tooted ja teenused, mille nimekiri on kättesaadav veebilehelt www.tehnoulevaatus.ee.

Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustes ja poolte vahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on juriidiline isik Profdiagnostik OÜ, registrikood 10788514, asukohaga Ehitajate tee 116, Tallinn 13517.

2.2. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Profdiagnostik OÜ töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Profdiagnostik OÜ valduses olevate Isikuandmetega.

2.3. Privaatsustingimusi võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada.

 

3. PÕHIMÕTTED

3.1. Profdiagnostik OÜ lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.

3.2. Profdiagnostik OÜ eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.

3.3. Profdiagnostik OÜ kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:

3.3.1. Seaduslikkus.
Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;

3.3.2. Õiglus.
Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse.

3.3.3. Läbipaistvus.
Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev.

3.3.4. Eesmärgipärasus.
Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaks määratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

3.3.5. Õigsus.
Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutatakse või parandatakse.

3.3.6. Säilitamise piirang.
Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Profdiagnostik OÜ soovib hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Profdiagnostik OÜ andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav.

Andmete puhul, mille on Profdiagnostik OÜ saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab Profdiagnostik OÜ vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid üldiselt kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

3.3.7. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus.
Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävimise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

Profdiagnostik OÜ omab nii ettevõtte keskseid juhiseid, eeskirju töötajatele, kui ka eraldi lepinguid iga volitatud töötlejaga, mis näevad ette parimad praktikad, pideva riskihindamise ning asjakohased tehnilised ja organisatoorsed meetmed Isikuandmete Töötlemisel.

4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

4.1. Profdiagnostik OÜ kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:

4.2.1. Andmesubjekti poolt Profdiagnostik OÜ-le avaldatud Isikuandmed (e-posti aadress, telefoninumber).

5. ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

5.1. Profdiagnostik OÜ Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel.

5.2. Nõusoleku alusel Töötleb Profdiagnostik OÜ isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Profdiagnostik OÜ põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek on antud elektroonilisel teel. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu veebilehel.

5.3. Õigustatud huvi tähendab Profdiagnostik OÜ huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:

5.3.1. Meeldetuletuste saatmine kui Klient on registreerinud end Teenust kasutama;

5.3.2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kätesaadavust, valikut, kvaliteeti;

5.3.3. Veebilehtede kasutamisel kogutavad identifikaatorid.
Profdiagnostik OÜ kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks;

5.4. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Profdiagnostik OÜ Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel.

5.5. Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Profdiagnostik OÜ hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust.

6. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

6.1. Profdiagnostik OÜ teeb koostööd isikutega, kellele Profdiagnostik OÜ võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmed.

6.2. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, maksehäireregistrid, (e-)postiteenust vahendavad asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:

6.2.1. vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;

6.2.2. Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Profdiagnostik OÜ juhistele ning kehtiva lepingu alusel.

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

7.1. Profdiagnostik OÜ säilitab Isikuandmeid kuni seitse aastat või kuni Kliendipoolse nõusoleku tagasivõtmiseni. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid.

7.2. Profdiagnostik OÜ on kehtestanud juhiseid ja sisereeglid sellest, kuidas tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete ning tehniliste meetmete kasutamise.

7.3. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Profdiagnostik OÜ tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Profdiagnostik OÜ kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse.

8. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

8.1. Nõusolekuga seonduvad õigused:

8.1.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Profdiagnostik OÜ-le oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.

8.1.2. Profdiagnostik OÜ-le antud meeldetuletuse saaja nõusolekut saab tagasi võtta meeldetuletuskirja allolevalt lingilt.

8.2. Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:

8.2.1. Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta.

8.2.2. Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele.

8.2.3. Õigus andmete kustutamisele. Vaid sellisel juhul kui Kliendil ei ole kehtivaid broneeringuid tulevikus.

8.2.4. Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist.
See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.

8.2.5. Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane.

9. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

9.1. Õiguste teostamine:

9.1.1. Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Profdiagnostik OÜ poole e-posti teel helgi<at>tehnoulevaatus.ee.

9.2. Kaebuste esitamine:

9.2.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Profdiagnostik OÜ poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.

9.2.2. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: https://www.aki.ee/et/teenused-poordumisvormid/nouandetelefon

10. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

10.1. Profdiagnostik OÜ võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IPaadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.

10.2. Profdiagnostik OÜ kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; muuta reklaamid asjakohasemaks; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutus harjumuste fikseerimiseks.

10.3. Profdiagnostik OÜ Veebilehed kasutavad sessiooni-, ja kolmandate osapoolte küpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel. Kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Profdiagnostik OÜ partnerite Veebilehed. Nende Küpsiste tekkimist Profdiagnostik OÜ ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest.

10.4. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

11. OLULISED DOKUMENDID, JUHISED, KORRAD

11.1. Profdiagnostik OÜ Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest: riskianalüüs, tegevuskava, sisereeglid isikuandmete töötlemisel, tüüpküsimused ja- vastused, intsidentide poliitika, privaatsustingimused, rikkumise teadete edastamise vorm, vastutava töötleja vorm, volitatud töötleja vorm.

12. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON

12.1. Profdiagnostik OÜ Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:

12.1.1. Profdiagnostik OÜ-ga saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil
helgi<at>tehnoülevaatus.ee

13. MUUD TINGIMUSED

13.1. Profdiagnostik OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Profdiagnostik OÜ Andmesubjekte www.tehnoülevaatus.ee koduleheküljel.

 

Soovi korral saad meie Privaatustingimused alla laadida PDF formaadis.

Küsimused ja vastuses seoses meie veebilehe privaatsus-ja kasutustingimustega

Kes on andmesubjekt Profdiagnostik OÜ privaatsustingimustes?

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta Profdiagnostik OÜ-l on teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust kliendid ning töötajad, kelle kohta on Profdiagnostik OÜ-l isikuandmeid.

Mis on isikuandmete töötlemine vastavalt Profdiagnostik OÜ privaatsustingimustele?

Isikuandmete töötlemine on igasugune andmesubjekti isikuandmetega tehtav toiming. See hõlmab näiteks isikuandmete kogumist, salvestamist, korrastamist, säilitamist, muutmist, avalikustamist, juurdepääsu võimaldamist, päringute teostamist ja väljavõtete tegemist, kasutamist, edastamist, ristkasutamist, ühendamist, sulgemist, kustutamist või hävitamist.

Töötlemine hõlmab toiminguid, olenemata sellest, kuidas neid teostatakse ja milliseid vahendeid kasutatakse.

Mis on küpsised Profdiagnostik OÜ privaatsustingimustes?

Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord veebilehe külastaja seadmesse.

Mis põhimõtted kujundavad Profdiagnostik OÜ isikuandmete töötlemist?

Profdiagnostik OÜ isikuandmete töötlemist kujundavad järgmised põhimõtted:

  • Seaduslikkus: Töötlemisel peab olema seadusest tulenev alus.
  • Õiglus: Töötlemine peab olema õiglane, tagades, et andmesubjektil oleks piisavalt teavet töötlemise kohta.
  • Läbipaistvus: Töötlemine peab olema andmesubjektile läbipaistev.
  • Eesmärgipärasus: Andmeid kogutakse kindlaks määratud ja õiguspärastel eesmärkidel.
  • Õigsus: Kõik andmed peavad olema õiged ja ajakohastatud.
  • Säilitamise piirang: Andmeid säilitatakse ainult vajaliku aja jooksul.
  • Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus: Töötlemine tagab andmete turvalisuse.

Millist tüüpi isikuandmeid Profdiagnostik OÜ kogub?

Profdiagnostik OÜ kogub muuhulgas andmesubjekti poolt avaldatud isikuandmeid, näiteks e-posti aadressi ja telefoninumbrit.

Millistel alustel Profdiagnostik OÜ isikuandmeid töötleb?

Profdiagnostik OÜ töötleb isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel. Nõusoleku alusel töödeldakse andmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille andmesubjekt on kindlaks määranud.

Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks töötleb Profdiagnostik OÜ isikuandmeid seaduses kindlaks määratud ulatuses ja eesmärkidel.

Millistel eesmärkidel Profdiagnostik OÜ isikuandmeid töötleb?

Profdiagnostik OÜ töötleb isikuandmeid erinevatel eesmärkidel, sealhulgas teenuste pakkumiseks, kliendisuhtluse parandamiseks, turunduslikel eesmärkidel ning seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kas Profdiagnostik OÜ jagab isikuandmeid kolmandate osapooltega?

Profdiagnostik OÜ võib jagada isikuandmeid teatud juhtudel, näiteks kui see on vajalik teenuse osutamiseks või seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kõik kolmandad osapooled peavad järgima samu privaatsusstandardeid nagu Profdiagnostik OÜ.

Kuidas Profdiagnostik OÜ isikuandmeid kaitseb?

Profdiagnostik OÜ rakendab erinevaid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et tagada isikuandmete turvalisus ja kaitsta neid volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest.

Kas külastajal on õigus nõuda Profdiagnostik OÜ-lt oma isikuandmete kustutamist?

Jah, andmesubjektil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui neid andmeid enam ei vajata või kui töötlemise aluseks oli nõusolek ja andmesubjekt soovib selle tagasi võtta.

Kuidas saab külastaja kontrollida, milliseid isikuandmeid Profdiagnostik OÜ tema kohta on kogunud?

Andmesubjekt saab esitada Profdiagnostik OÜ-le päringu, et saada juurdepääs oma isikuandmetele. Ettevõte peab vastama sellisele päringule seaduses sätestatud tähtaja jooksul.

Mis juhtub, kui Profdiagnostik OÜ muudab oma privaatsustingimusi?

Kui Profdiagnostik OÜ teeb olulisi muudatusi oma privaatsustingimustes, teavitab ettevõte sellest veebilehe külastajaid, et nad oleksid kursis muutustega.

Kuidas saab külastaja loobuda Profdiagnostik OÜ turundusteavitustest?

Tavaliselt sisaldavad turundusteavitused linki või juhiseid, kuidas saab tellimusest loobuda. Lisaks sellele saab külastaja pöörduda otse Profdiagnostik OÜ poole ja paluda oma nimi eemaldada turundusteavituste nimekirjast.

Kas Profdiagnostik OÜ veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele ja kas Profdiagnostik OÜ vastutab nende veebilehtede sisu eest?

Profdiagnostik OÜ veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele. Kuid Profdiagnostik OÜ ei vastuta nende veebilehtede sisu ega privaatsustavade eest, ning külastajatel soovitatakse tutvuda nende veebilehtede privaatsustingimustega enne nende kasutamist.

Rahvusvaheline ülevaatus Tallinnas

Rahvusvaheline tehnoülevaatus on oluline nii ohutuse, keskkonnakaitse kui ka rahvusvaheliste transpordistandardite järgimise kontekstis. See ülevaatus annab sõidukile rahvusvahelise tehnoülevaatuse tunnistuse, mis on tunnustatud ja nõutud paljudes riikides üle...

LOE EDASI

rahvusvaheline tehnoülevaatus tallinnas profdiagnostik

Traktori tehnoülevaatus

Lisaks sõidu- ja veoauto ülevaatusele tuleb regulaarselt teostada ka traktori tehnoülevaatus. Traktori tehnoülevaatusel kontrollitakse masina vastavust kehtivatele tehnonõuetele ning määratakse traktori järgmise ülevaatuse kuu ja aasta, mille möödudes kaotab...

LOE EDASI

Traktori tehnoülevaatus

Mootorratta ülevaatuse hind

Mootorratta ülevaatus tuleb sooritada teatavasti regulaarselt, nagu ka teiste sõiduki kategooriate ülevaatus. Kindlasti on sõidukijuhi jaoks oluline lisaks teenuse kvaliteedile ka mootorratta ülevaatuse tuvalisus.Mootorratta ülevaatus tuleb sooritada teatavasti...

LOE EDASI

Mootorratta ülevaatuse hind

Veoauto tehnoülevaatus

Veoauto ülevaatus tuleb teha olenemata sõiduki esmasest registreerimisest ning vanusest iga 12 kuu möödumisel.Veoauto ülevaatus tuleb teha olenemata sõiduki esmasest registreerimisest ning vanusest iga 12 kuu möödumisel.Veoauto tehnoülevaatust tuleb läbida iga...

LOE EDASI

Veoauto tehnoülevaatus

Mopeedauto ülevaatus

Mopeedauto ehk L6e-kategooria sõiduki saab tehnoülevaatusele esitada alates 1. juulist 2022 aastast ning tehnoülevaatus tuleb teostada hiljemalt enne 1. jaanuarit 2023. aastal.Mopeedauto ehk L6e-kategooria sõiduki saab tehnoülevaatusele esitada alates 1. juulist...

LOE EDASI

Mopeedauto ülevaatus

Millal teha autole tehnoülevaatus?

Tehnoülevaatus ja selle kehtivuse järgimine on üks autojuhi olulisemaid kohustusi. Tehnoülevaatuse eesmärk on sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi tagamine.Tehnoülevaatus ja selle kehtivuse järgimine on üks autojuhi olulisemaid kohustusi....

LOE EDASI

Auto tehnoulevaatus

Auto tehniline ülevaatus

Auto tehniline ülevaatus on regulaarne kohustus, mida tuleb järgida igal sõidukijuhil. Kuigi auto tehniline ülevaatus on kohustuslik eesmärgiga hoida ära liikluses ohtlike sõidukite liiklemist ning vähendada seeläbi ka keskkonnale negatiivset mõju, siis ülevaatus...

LOE EDASI

Auto tehniline ülevaatus

Auto ülevaatus Tallinnas

Auto ülevaatus on protsess, mille käigus kontrollime sõidukite tehnoseisundit, et tagada sõiduki ohutu ja keskkonnasõbralik liiklemine. Auto ülevaatuse käigus kontrollime, et sõiduk oleks õigesti hooldatud ja töökorras.Auto ülevaatus on protsess, mille käigus...

LOE EDASI

Auto ulevaatus Tallinnas

Tehnoülevaatuse määrus

Tehnoülevaatus on kõige efektiivsem viis tagada liikluses osalevate sõidukite ohutus ja loodussäästlik tehnoseisund. Kuna vale sõiduki seadistus või ebapiisav hooldus kahjustab lisaks sõiduki seisukorda oluliselt ka keskkonda, avaldades suuremat saastet ning tõstes...

LOE EDASI

Tehnoulevaatuse seadus

Peetri

Helgi tee 4

E-R 9:00-20:00
L 09:00-17:00

helgi@tehnoulevaatus.ee
Tel: 605 0078

Asukoht kaardil

Mustamäe ja Õismäe

 Ehitajate tee 116

E-R 9:00-21:00
L 10:00-17:00

ehitajate@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

Rocca al Mare

Kaubanduskeskuse parklas

E-P 10:00-20.00
Avatud ka pühapäeval

info@tehnoulevaatus.ee
Tel: 609 9235

Asukoht kaardil

© tehnoülevaatus.ee | Profdiagnostik OÜ – on tunnistatud erialaselt pädevaks mõõtjaks akrediteerimisalal.
Sõidukite tehnilise kontrolli mõõtmised. Eesti Akrediteerimiskeskus nr. E113