ÜLEVAATAJA VÄLJAÕPPE, PRAKTIKA JA TÄIENDUSVÄLJAÕPE

MKM nr 49 Lisa 3 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord”

1. EESMÄRK JA NÕUDED

1.1 Õppekava peab lähtuma liiklusseaduses, autoveoseaduses ja nende alusel kehtestatud õigusaktides esitatud nõuetest.

1.2 Pärast väljaõppe ja praktika läbimist peab väljaõppel osaleja oskama oma pädevuse piires teostada sõidukite ülevaatust liiklusseaduse § 73 lõike 12 alusel kehtestatud korras ja tingimustel.

Kommertssõidukite koolitus

CEMTi koolitus 1  |  Koolituse serdid  |  CEMT infokiri

CEMT koolitus 2

ADR koolitus  |  ADR info

CEMT sõiduki eksamil kontrollitakse sõiduki vastavust CEMT tunnistusel toodud tehniliste nõuetele ja tunnistuse vastavust tunnistusele esitatud vormi nõuetele.

ADR sõidukil on eksami mahus rahvusvahelise ADR veole lubamise tunnistuse täitmine (selleks annan tühja ADR blanketi), ADR paagi ja selle auditi protokolli kontroll, ADR varustuse kontroll ja sõiduki tehniliste sõlmede vastavus ADR leppes toodule. Need tehnilised sõlmed on näiteks juhtmestik, sõidumeerik, ohulülitid, pidurid vms sõlmed, millele on sätestatud ADR-iga erinõuded.

ADR eksamiks tuleb võtta paaksõiduk, millele on ka eelnevalt väljastatud rahvusvahelisele ADR veole lubamise tunnistus. Sõiduk võib olla N3 paaksõiduk või autorong, mis koosneb N3 sadulveokist ja O4 kategooria paakhaagisest.
CEMT eksamiks võtta N3 kategooria sõiduk, mis vastab minimaalselt EURO4 klassi nõuetele ja millele on väljastatud CEMT sertifikaat.
Traktor peab olema T või LM kategooria sõiduk. T5 kategooria ATV-d mitte võtta.