Uus ülevaatuspunkt - Rocca al Mare kaubanduskeskus, avatud ka PÜHAPÄEVAL

Kaugtulelaternate arv, lülitumine ja paigaldus   Auto kaugtulede kasutamine

Nõuded kaugtulelaternatele on kirjeldatud M ajandus- ja kommunikatsiooniministri 13.06.2011 määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele“ (edaspidi määrus) lisa 1 koodides 201 ja 203.

  1. Määruse kohaselt peavad kõik sõidukile paigaldatud valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed olema töökorras (lisa 1 kood 201 nõue 1).
  2. Määruses on kirjeldatud, mitu kaugtulelaternat on sõidukile lubatud paigaldada (lisa 1 kood 203 nõue 1). Sellest lähtuvalt on M, N1 ja N2 kategooria sõidukile lubatud paigaldada 6 ning N3 kategooria sõidukile lubatud paigaldada kokku 10 kaugtulelaternat. Lubatud on ka paaritu arv laternaid. Juhul kui sõidukile on kaugtulelaternaid paigaldatud lubatust rohkem, peavad ülearused tulelaternad olema sõidukilt eemaldatud. Tulelaterna eemaldamise nõuet pole lubatud võrdsustada tulekatete/-katikute kasutamisega.Kaugtulelaternate liigse arvuga seotud puudused tuleb liigitada kui „Laternate arv ei vasta nõuetele“ – Oluline puudus (määruse nr 77 lisa 4 punkt 4.1.4.2.).
  3. Sõiduki valgustussüsteemi kontrollides peab arvestama, et elektriühendused peavad tagama, et korraga töötaksid vähemalt 2 sümmeetriliselt paigutatud laternat, kuid mitte rohkem, kui 4 kaugtulelaternat. (lisa 1 kood 203 nõue 1) ning nende valgustugevuse kontrollarvude summa ei tohi ületada 100. Juhul kui üheaegselt lülituvaid kaugtulelaternaid on rohkem kui kaks paari või nende kontrollarvude summa suurem kui 100, peavad ülearused tulelaternad olema sõidukilt eemaldatud või sõiduki elektrisüsteemi muudetud selliselt, et nõutud tingimused oleks täidetud.Kui üheaegselt lülitub rohkem kui kaks paari kaugtulelaternaid, aga nende kontrollarvude summa ei ületa 100, siis tuleb puudus liigitada kui „Lülitamine ei vasta nõuetele“ – Oluline puudus (määruse nr. 77 lisa 4 punkt 4.1.3.1.).

Kui üheaegselt lülituvate kaugtulelaternate kontrollarvude summa on suurem kui 100, siis tuleb puudus liigitada kui „Samaaegselt sisselülitatavate kaugtulede valgustugevuse kontrollarvude summa ületab 100.“ – Oluline puudus (määruse nr 77 lisa 4 punkt 4.1.3.3.).

4. Valgustusseadmete paigaldamisel peab järgima ettenähtud paigaldusnõudeid. Valgustusseadmete paigaldus peab olema sõiduki kesktelje suhtes sümmeetriline. Kui vähemalt üks paar kaugtulelaternaid on sümmeetrilise paigaldusega, siis ka üksik kaugtulelatern on lubatud – see peab olema paigaldatud sõiduki keskpikiteljele (eest vaadates keskele).

Näide:

Kui sõiduki paaris või üksikuna asetsevad kaugtulelaternad ei ole sümmeetrilise paigutusega, siis on tegemist puudusega, mis tuleb liigitada kui „Laterna paigutus ei vasta nõuetele.“ – Oluline puudus (määruse nr 77 lisa 4 punkt 4.1.4.3.).

5. Mitut funktsiooni täitvate valgustusseadmete puhul tuleb arvestada, et kui sõidukile on järelpaigaldatud, grupeeritud või vastastiku ühendatud laternad, mis täidavad eesmise ääretule funktsiooni, võivad need põleda ainult koos sõiduki valmistaja paigaldatud ääretuledega. Korraga võib põleda kuni neli järelpaigaldatud grupeeritud või vastastiku ühendatud laternat, seejuures mujal, kui sõiduki katusel, võib korraga põleda kuni kaks järelpaigaldatud grupeeritud või vastastiku ühendatud laternat. Järelpaigaldatud grupeeritud või vastastikku ühendatud laternates paiknevad ääretuled ei pea täitma ääretuledele seatud paigutusnõudeid.

 

page2image2499829696 Auto kaugtulede kasutamine page2image2499830352