Uus ülevaatuspunkt - Rocca al Mare kaubanduskeskus, avatud ka PÜHAPÄEVAL

 

Heitgaaside mõõtmine heitgaasianalüsaatoriga.

Üldnõuded heitgaaside väljalaskesüsteemile

Nõuded: 1) M ja N kategooria sõidukite heitgaaside väljalaskesüsteem peab vastama valmistaja poolt ettenähtule ja E-reegli nr 59 või direktiivi 70/157/EMÜ nõuetele. L kategooria sõidukite heitgaaside väljalaskesüsteem peab vastama valmistaja poolt ettenähtule ja alates 17. juunist 1999. a esmaregistreeritud sõidukil E-reegli nr 92 või direktiivi 97/24/EÜ nõuetele. Erandina võib mootorsõidukile paigaldada valmistaja poolt ettenähtust erineva heitgaaside toru otsa, kui see on paigaldatud peale valmistaja poolt ettenähtud heitgaaside toksilisuse vähendamise seadmeid ning sellega ei muutu valmistaja poolt ettenähtud heitgaaside väljalaskesüsteemi omadused;

2) heitgaaside väljalaskesüsteem peab olema ohutus kauguses kütusepaagist ja kütuse torudest nii, et torude või paagi lekkimisel ei satuks kütus heitgaaside torudele;

3) N2 ja N3 kategooria sõidukitel võib suunata heitgaaside toru üles, kui selle ots ületab kabiini kõrgeima punkti tasandi. Toru välisläbimõõt ei tohi olla suurem kui
150 mm. Heitgaaside toru ümbrus peab olema vähemalt 50 mm ulatuses vaba;

4) heitgaaside pihkumine kogu süsteemi ulatuses ei ole lubatud;

5) sädesüütega mootoriga mootorsõiduki heitgaasitorustikust ei tohi ühelgi mootori töörežiimil või töösooja kompressioonsüütega mootoriga mootorsõiduki heitgaasitorustikust ei tohi ühelgi mootori püsival töörežiimil väljuda nähtavat suitsu, välja arvatud veeaur;

6) heitgaaside väljalaskesüsteem peab olema kinnitatud valmistaja poolt ettenähtule, selles ei tohi olla auke ega pragusid;

7) M1 ja N1 kategooria sõidukite vahetussummutid peavad vastama E-reegli nr 59 või direktiivi 70/157/EMÜ nõuetele;

8) valmistaja peab märkima väljalaskesüsteemi kõikidele osadele oma nimetuse või kaubamärgi. Märgistus peab olema loetav kogu mootorsõiduki tööea vältel;

10) vahetussummuti ja selle osad ei tohi põhjustada lisavibratsiooni ning peavad olema piisavalt korrosioonikindlad;

11) vahetusheitgaasisüsteem peab olema nii ehituselt kui ka muudelt parameetritelt sarnane mootorsõiduki valmistaja poolt mootorsõidukile paigaldatud algsele süsteemile.

Heitgaaside toksilisuse vähendamise seadmed

Nõuded: 1) heitgaasi retsirkulatsiooni- ja sundtühikäigusüsteem, õhupuhastid, katalüsaatorseadmed, λ-andur, kübemetepüüdefiltrid jms peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule ja peavad olema töökorras;

2) M1 ja N1 kategooria sõidukite vahetuskatalüütilised konverterid peavad vastama E- reegli nr 103 nõuetele;

3) vahetuskatalüütilised konverterid peavad olema E-või e-sertifitseeritud ja valmistaja peab märkima neile oma nimetuse või kaubamärgi. Märgistus peab olema loetav kogu mootorsõiduki tööea vältel;

4) vahetuskatalüütiline konverter peab olema nii ehituselt kui ka muudelt parameetritelt sarnane mootorsõiduki valmistaja poolt mootorsõidukile paigaldatud algsele konverterile;

5) vahetuskatalüütiline konverter peab omama piisavat hapendumis- ja korrosioonikindlust;

6) alates 1. jaanuarist 2009. a peavad L kategooria sõidukite vahetuskatalüütilised konverterid vastama direktiivi 2005/30/EÜ nõuetele.

Ottomootoriga sõiduki heitgaasi kahjulike ainete piirsisaldus

Nõuded: 1) katalüsaatorita või λ-andurita katalüsaatoriga ottomootoriga sõiduki heitgaasi kahjulike ainete piirsisaldus peab vastama E-reegli nr 83 või direktiivi 70/220/EMÜ nõuetele;

2) λ-anduriga reguleeritava küttesegu koostisega ja katalüsaatoriga ottomootoriga sõiduki heitgaasi kahjulike ainete piirsisaldus peab vastama E-reegli nr 83 või direktiivi 70/220/EMÜ või 2005/55/EÜ või EÜ Nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2007 nõuetele;

3) heitgaasides sisalduvate saasteainete heitkogused ei tohi ületada tootja poolt ettenähtud piirväärtuseid. Kui see teave ei ole kättesaadav, ei tohi heitgaasides sisalduvate saasteainete heitkogused ületada tabelis 19 toodud väärtuseid:

Auto ülevaatus- CO taseme mõõtmine