Korduvülevaatus

korduvülevaatus on ülevaataja poolt määratud ülevaatus sõidukile, millel korralisel ülevaatusel avastati olulisi rikkeid või puudusi. Kuni vea kõrvaldamiseni loetakse sõiduk kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid sellises tehnoseisundis sõidukiga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, või kuni 30 päeva, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast korduvülevaatuse määramist;

NB! Liiklusseadus § 73 lõige 77: Käesoleva paragrahvi lõikes 72nimetatud periood (ehk korduvülevaatuse tähtaeg) ei pikene, kui mootorsõiduk või selle haagis esitatakse uuesti tehnonõuetele vastavuse kontrolli ja oluline rike või puudus ei ole kõrvaldatud või esineb muu oluline rike või puudus.

Sõiduki korduvülevaatuse kohta peab: tehniliselt mittekorras sõidukile väljastama kontrollkaardi väljatrüki, millel on otsus „esitada korduvülevaatusele” või „omal jõul sõitmiseks kõlbmatu”;

Korduvülevaatuseks peab sõiduki esitama samasse ülevaatuspunkti, kus korduvülevaatus määrati. Liiklusregistri andmete täpsustamiseks tuleb sõiduk esitada Maanteeametisse.

Pärast korduvülevaatuse määramist võib korduvülevaatus piirduda kontrollkaardil esitatud puuduste kõrvaldamise kontrollimisega, kui sõiduk esitatakse korduvülevaatusele:
 1) enne kehtiva korralise ülevaatuse tähtaja lõppu ja 30 päeva jooksul pärast korralise ülevaatuse tähtaega;
 2) 30 päeva jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus;
 3) 60 päeva jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, kui sõiduki korralise ülevaatuse lõpuni on rohkem kui 60 päeva.

Liiklusseaduse § 72 lõike 75 kohaselt pole nimetatud perioodi jooksul mootorsõidukit ega selle haagist lubatud kasutada sõitjateveoks ühistranspordiseaduse tähenduses ega veoseveoks autoveoseaduse tähenduses.

Otsused ja nendest tulenevad piirangud

 (1) Korralisel, korduv- või erakorralisel ülevaatusel avastatud rikete või puuduste iseloomu, ohtlikkust ja arvu arvestades peab ülevaataja ülevaatuse kontrollkaardile märkima ühe alljärgnevatest otsustest:
[RT I, 30.04.2014, 1 – jõust. 03.05.2014]
 1) „tehniliselt korras” – sõiduki tegelikud andmed vastavad liiklusregistri andmetele ja sõidukil ei esine olulist või ohtlikku riket või puudust. Sõiduki omanik või kasutaja peab kõrvaldama kontrollkaardile kantud väheolulise rikke või puuduse esimesel võimalusel. Sõidukit ei pea rikke või puuduse kõrvaldamise kontrollimiseks korduvülevaatusele esitama;
[RT I, 01.09.2017, 1 – jõust. 04.09.2017]
 2) „esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele” – tehniliselt korras sõiduki tegelikud andmed ei vasta liiklusregistri andmetele, sõiduk on omavoliliselt ümber ehitatud või sõidukile on omavoliliselt paigaldatud lisaseadmed. Sõiduki ülevaatus teostatakse täies mahus ja kontrollkaardile märgitakse kõik avastatud rikked ja puudused. Dokumendi või tehasetähise võltsingu või võltsimise kahtluse korral peab ülevaataja sellest kohe teatama politseiasutusele ja Maanteeametile. Sõiduk tuleb liiklusregistri andmete täpsustamiseks esitada Maanteeametisse, kes määrab pärast liiklusregistri andmete täpsustamist sõidukile järgmise ülevaatusele esitamise tähtaja. Kuni liiklusregistri andmete täpsustamiseni loetakse sõiduk kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid sõidukiga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast liiklusregistri andmete täpsustamisele suunamist või kuni 30 päeva, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus;
[RT I, 04.05.2018, 14 – jõust. 01.06.2018]
 3) „esitada korduvülevaatusele” – sõidukil on oluline rike või puudus. Kuni vea kõrvaldamiseni loetakse sõiduk kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid sellises tehnoseisundis sõidukiga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, või kuni 30 päeva, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast korduvülevaatuse määramist;
[RT I, 01.09.2017, 1 – jõust. 04.09.2017]
 4) „omal jõul sõitmiseks kõlbmatu” – sõidukil on vähemalt üks ohtlik rike või puudus. Pärast rikke või puuduse kõrvaldamist tuleb sõiduk esitada korduvülevaatusele, milleks on lubatud sõita mööda lühimat teed ülevaatuspunktini.
[RT I, 01.09.2017, 1 – jõust. 04.09.2017]

 (2) Eriliigilisel ülevaatusel peab ülevaataja ülevaatuse kontrollkaardile märkima ühe alljärgnevatest otsustest:
 1) „vastab nõuetele” – sõiduki tegelikud andmed vastavad asjakohastele esitatud lisadokumentidele ja sõiduk vastab asjakohasele eriliigilisele sõidukile kehtestatud nõuetele. Määratakse uus järgmise ülevaatuse aeg vastavalt käesoleva määruse §-s 6 toodule;
[RT I, 29.07.2015, 1 – jõust. 01.09.2015]
 2) „ei vasta kehtestatud nõuetele” – sõiduki tegelikud andmed ei vasta asjakohastele esitatud lisadokumentidele või sõiduk ei täida kasvõi ühte asjakohasele eriliigilisele sõidukile kehtestatud nõuet. Kehtiv korraline ülevaatus jääb kehtima. Järgmise eriliigilise ülevaatuse aega ei määrata.
[RT I, 29.07.2015, 1 – jõust. 01.09.2015]

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord1

22 juuni lühendatud päev 3 tundi. 23-24 juuni SULETUD.
+