CEMT sõiduki tehnoülevaatus

CEMT

CEMT – eriliigiline ülevaatus on CEMT-sõidukile kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine. CEMT-sõiduki ülevaatusel peab kontrollima sõiduki tehnonõuetele vastavust ühistranspordiseaduse § 45 lõikes 3 ja § 64 lõigetes 3 ja 4 ning liiklusseaduse § 73 lõike 11 ja § 100 lõike 7 või § 112 lõike 2 alusel kehtestatud lisanõuetele.
[RT I, 04.05.2018, 14 – jõust. 07.05.2018]

CEMT-sõiduk on Rahvusvahelise Transpordifoorumi Euroopa Transpordiministrite Konverentsi (CEMT) veolubade kvoodisüsteemis käsitletud „ohutu veoauto”, „EURO III ohutu veoauto”, „EURO IV ohutu veoauto”, „EURO V ohutu veoauto”, „EEV ohutu veoauto”, „EURO VI ohutu veoauto” ja nende haagised;
[RT I, 30.04.2014, 1 – jõust. 03.05.2014]

Ülevaatusel nõutavad dokumendid: CEMT-sõiduki ülevaatusel valmistaja või tema Eestis volitatud esindaja poolt väljastatud vormikohased tunnistused selle kohta, et veoauto ehitus vastab müra ning heitgaaside osas erinõuetele ning veoauto ja tema haagis vastavad kõrgendatud ohutusnõuetele.

CEMT-sõiduki, mille esmaregistreerimisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud, ülevaatusel võib väljastada käesoleva määruse lisades 7, 8, 9 või 10 toodud vormi kohase tunnistuse kuni sõiduki esmaregistreerimisel määratud korralise ülevaatus tähtajani ilma sõidukit käesoleva paragrahvi lõikes 7 toodud mahus kontrollimata.

Mootorsõidukite ja haagiste tehnoseisundi vastavuse CEMT tunnistus1

CEMT

tehnoseisundi vastavuse CEMT tunnistus

 

Mis on CEMT: Euroopa Transpordiministrite Konverents – Valitsustevaheline organisatsioon – Lihtsustada rahvusvahelist sisemaatransporti ja integreerida asjaomaseid turge – Soodustada keskkonnasõbrakile ja ohutute sõidukite kasutamist tühisõitude arvu vähendamise teel. 

Süsteemi haldab Rahvusvaheline Transpordifoorum(International Transport Forum – ITF). ITF on valitsustevaheline organisatsioon OECD süsteemis, millel on 54 liikmesriiki. ITF’i eesmärk on kujundada ülemaailmset transpordipoliitikat, aidata kaasa sealjuures majanduskasvule, tagada keskkonnakaitse ja sotsiaalne kaasatus ning säilitada inimese elu ja heaolu.

International Transport Forum

CEMT-i liikmesriigid; Euroopa Liit, Albaania, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene , Bosnia, Hertsegovina , Makedoonia, Gruusia, Moldova, Montenegro, Norra, Vene Föderatsioon , Serbia, Šveits, Türgi, Ukraina

CEMT lepe koosneb; Veolubade väljastamine, Veolubade kasutamine, Logiraamatu pidamine, Veolubade kehtivus ja äravõtmine, Toimimiskava ja tehnilised nõuded

CEMT veoluba: väljastab ERAA, CEMT-i veoluba, mis kehtib veoloalmärgitud perioodil kindlaks määratudarvuks veose rahvusvahelisteks vedudeks CEMT-i liikmesriikide vahel või läbi ühe või mitme CEMT-i liikmesriigiterritooriumi ja veoseta sõitudeks CEMT-i liikmesriikide territooriumil. Taotleb vedaja kellel on kehtiv ühenduse tegevusluba, kes on teostanud tasulist RV autovedu > 1 aasta, Vähemalt üks Euro3, -4, -5 või -6 auto, mille kohta on väljastatud kehtiv ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri, pole teadlikult rikkunud RV autoveo kokkuleppeid.

Veoluba on kehtetu kui ei ole esitada logiraamatud, ei ole esitada sertifikaati, sõiduk ei täida ettenähtud tehnilisi nõudeid.

CEMT veol peab kaasas olema Logiraamat, CEMT veoluba, CEMT sertifikaat, CEMT ülevaatuse tunnistus. CEMT-i veoluba kehtib üks kalendriaasta (aastane veoluba) või 30 päeva (lühiajaline veoluba). Sertifikaadiga peavad kaasas olema 2 tõlget, mis peavad olema vähemalt ühes all-järgnevas keeles: eesti keeles; inglise keeles; prantsuse keeles; saksa keeles.  Veoauto sertifikaat rohelisel A4 paberil, haagise sertifikaat kollasel A4 paberil.

Sertifikaati võib täita: – Registreerimisriigi pädev asutus, kui riik ei anna seda õigust valmistaja volitatud esindajale. – Sõiduki valmistaja või tema poolt volitatudesindaja registreerimisriigis. – Registreerimisriigi pädev asutus ja sõiduki valmistaja või tema poolt volitatud esindaja registreerimisriigis ühiselt, kui kogu varustus sõidukile ei ole paigaldatud valmistaja poolt.

CEMT ülevaatuse eesmärk;  Kontrollida CEMT veol kasutatava sõidukivastavust CEMT-i sertifikaadil toodule. Kui sõiduk ei täida sertifikaadil toodud nõudeid, siis loetakse sertifikaat kehtetuks. Ülevaatusel väljastatakse vastav tunnistus. Tunnistus kehtib 12 kuud. CEMT ülevaatuse tunnistus kinnitatakse, et sõidukit on kontrollitud ettenähtud mahus ja kas teatud sõlmed vastavad sertifikaadil toodud nõuetele.