Rocca al Mare техосмотр, также открыт по ВОСКРЕСЕНЬЯМ

особый вид тех.осмотра CEMT- это проверка соответствия автомобиля дополнительным требованиям. На тех.осмотре должно проверятся соответствие технических требований закону об общественном транспорте § 45 параграф 3 и § 64 параграф 3 и 4, также соответствовать дополнительным требованиям на основании закона о дорожном движении § 73 параграф 11 и § 100 параграф 7 или § 112 параграф .

Транспортное средство CEMT-это трактованное в системе квот транспортных лицензий европейской конфиренцией министров транспорта,как “безопасный грузовой автомобиль”, “ЕВРО 3 безопасный грузовой автомобиль”, “ЕВРО 4 безопасный грузовой автомобиль”,  “ЕВРО 5 безопасный грузовой автомобиль”,  “ЕЕВ безопасный грузовой автомобиль”,  “ЕВРО 6  безопасный грузовой автомобиль” и их прицепы.

Требуемые документы на тех.осмотре:Представленные изготовителем или доверенным представителем в Эстонии транспортного средства CEMT формы сертификатов о том, что конструкция грузовика отвечает особым требованиям по части дыма и выхлопных газов, а также, что грузовик и его прицеп отвечают повышенным требованиям безопасности.

Транспортное средство CEMT, с даты первичной регистрации которого не прошло более 12 месяцев сертификат может быть выдан в соответствии с формой, приведенной в приложениях 7, 8, 9 или 10, до обозначенной при первичной регистрации даты планового тех.осомтра без проверки в объеме предоставленном параграфом 7.

CEMT сертификат соответствия технического состояния моторно-транспортных средств и прицепов.

Auto ülevaatus-mootorsõiduki ja haagisetehnonõuetele vastavuse kord

Mis on CEMT: Euroopa Transpordiministrite Konverents – Valitsustevaheline organisatsioon – Lihtsustada rahvusvahelist sisemaatransporti ja integreerida asjaomaseid turge – Soodustada keskkonnasõbrakile ja ohutute sõidukite kasutamist tühisõitude arvu vähendamise teel. 

Süsteemi haldab Rahvusvaheline Transpordifoorum(International Transport Forum – ITF). ITF on valitsustevaheline organisatsioon OECD süsteemis, millel on 54 liikmesriiki. ITF’i eesmärk on kujundada ülemaailmset transpordipoliitikat, aidata kaasa sealjuures majanduskasvule, tagada keskkonnakaitse ja sotsiaalne kaasatus ning säilitada inimese elu ja heaolu.

CEMT-i liikmesriigid; Euroopa Liit, Albaania, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene , Bosnia, Hertsegovina , Makedoonia, Gruusia, Moldova, Montenegro, Norra, Vene Föderatsioon , Serbia, Šveits, Türgi, Ukraina

CEMT lepe koosneb; Veolubade väljastamine, Veolubade kasutamine, Logiraamatu pidamine, Veolubade kehtivus ja äravõtmine, Toimimiskava ja tehnilised nõuded

CEMT veoluba: väljastab ERAA, CEMT-i veoluba, mis kehtib veoloalmärgitud perioodil kindlaks määratudarvuks veose rahvusvahelisteks vedudeks CEMT-i liikmesriikide vahel või läbi ühe või mitme CEMT-i liikmesriigiterritooriumi ja veoseta sõitudeks CEMT-i liikmesriikide territooriumil. Taotleb vedaja kellel on kehtiv ühenduse tegevusluba, kes on teostanud tasulist RV autovedu > 1 aasta, Vähemalt üks Euro3, -4, -5 või -6 auto, mille kohta on väljastatud kehtiv ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri, pole teadlikult rikkunud RV autoveo kokkuleppeid.

Veoluba on kehtetu kui ei ole esitada logiraamatud, ei ole esitada sertifikaati, sõiduk ei täida ettenähtud tehnilisi nõudeid.

CEMT veol peab kaasas olema Logiraamat, CEMT veoluba, CEMT sertifikaat, CEMT ülevaatuse tunnistus. CEMT-i veoluba kehtib üks kalendriaasta (aastane veoluba) või 30 päeva (lühiajaline veoluba). Sertifikaadiga peavad kaasas olema 2 tõlget, mis peavad olema vähemalt ühes all-järgnevas keeles: eesti keeles; inglise keeles; prantsuse keeles; saksa keeles.  Veoauto sertifikaat rohelisel A4 paberil, haagise sertifikaat kollasel A4 paberil.

Sertifikaati võib täita: – Registreerimisriigi pädev asutus, kui riik ei anna seda õigust valmistaja volitatud esindajale. – Sõiduki valmistaja või tema poolt volitatudesindaja registreerimisriigis. – Registreerimisriigi pädev asutus ja sõiduki valmistaja või tema poolt volitatud esindaja registreerimisriigis ühiselt, kui kogu varustus sõidukile ei ole paigaldatud valmistaja poolt.

CEMT ülevaatuse eesmärk;  Kontrollida CEMT veol kasutatava sõidukivastavust CEMT-i sertifikaadil toodule. Kui sõiduk ei täida sertifikaadil toodud nõudeid, siis loetakse sertifikaat kehtetuks. Ülevaatusel väljastatakse vastav tunnistus. Tunnistus kehtib 12 kuud. CEMT ülevaatuse tunnistus kinnitatakse, et sõidukit on kontrollitud ettenähtud mahus ja kas teatud sõlmed vastavad sertifikaadil toodud nõuetele.