• ru

Diiselmootori heitgaaside suitsususe mõõtmine suitsususe mõõturiga.

Diiselmootoriga sõiduki heitgaasi suitsusus ja kahjulike ainete piirsisaldus

Nõuded: 1) diiselmootoriga sõiduki heitgaasi suitsusus peab vastama E-reegli nr 24 või direktiivi 72/306/EMÜ või 2005/55/EÜ nõuetele;

2) diiselmootoriga sõiduki heitgaasi kahjulike ainete piirsisaldus peab vastama E- reegli nr 83 või nr 49 või direktiivi 70/220/EMÜ või 88/77/EMÜ või 2005/55/EÜ või EÜ Nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2007 nõuetele;

3) alates 1. jaanuarist 1980. a esmaregistreeritud mootorsõidukite puhul ei tohi suitsususe tase (korrigeeritud neeldumistegur K) ületada liiklusregistrisse kantud mootorsõiduki tootja poolt määratud suitsususe taset. Kui see teave ei ole kätte saadav, siis ei tohi suitsususe tase ülelaadeta mootorite puhul ületada 2,5 m-1 ja turbomootorite puhul 3,0 m-1. Mootorsõidukite puhul, mille heitgaaside suitsusus vastab vähemalt direktiivi 70/220/EMÜ I lisa punkti 5.3.1.4 tabeli B reas esitatud piirväärtustele või vähemalt direktiivi 88/77/EMÜ I lisa punkti 6.2.1 tabeli B1, B2 või C reas esitatud piirväärtustele või mis on esmaregistreeritud alates 1. juulist 2008, ei tohi suitsususe tase ületada 1,5 m-1.