Uus ülevaatuspunkt - Rocca al Mare kaubanduskeskus, avatud ka PÜHAPÄEVAL

ADR-sõiduki  ülevaatus on ohtlike veoste autoveol kasutatava sõidukile kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine.

Nõuded kehtivad sõidukite ehitusele, tüübikinnitusele, ADR-i kohasele loale ja iga- aastasele tehnilisele ülevaatusele.

Ülevaatusel nõutavad dokumendid: Ohtliku veose paak- või anumakogumiga sõidukile kontrollasutuse väljastatud veoanuma ADR-vastavuse tunnistus.

ADR-sõiduki eriliigilise ülevaatuse kehtivus määratakse kuupäeva täpsusega. Kui ülevaatus on teostatud ühe kuu jooksul pärast või enne viimase ülevaatuse kehtivusaja lõppu, määratakse järgmise ülevaatuse kuupäev viimase ülevaatuse kehtivusaja lõpu kuupäevast arvates.

ADR lisa-ohtliku veose autoveo tingimused ja kord

 

Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR 2017)