Käesolev infokiri on suunatud kõigile neile, kes teostavad CEMT sõiduki ülevaatust või väljastavad haagistele CEMT vastavuse sertifikaate. Infokirjas juhitakse tähelepanu CEMT 2014 kokkuleppe kasutusjuhendis toodud nõuetele kuidas peab olema CEMT haagise sertifikaat ja selle tõlked täidetud ning kuidas kontrollitakse neid CEMT ülevaatusel.

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18.07.2011 a. määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõutele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“ § 7 lõige 2 punkti 2 kohaselt tuleb CEMT-sõiduki ülevaatuseks esitada ülevaatajale valmistaja või tema Eestis volitatud esindaja poolt väljastatud vormikohased tunnistused selle kohta, et veoauto ehitus vastab müra ning heitgaaside osas erinõuetele ning veoauto ja tema haagis vastavad kõrgendatud ohutusnõuetele. CEMT haagise sertifikaadi vorm ja selle täitmise tingimused on toodud välja CEMT 2014 kasutusjuhendi lisas 5 (http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/13MQguide.pdf).

 

Haagise sertifikaat

 

Vormikohane haagise sertifikaat on CEMT 2014 kasutusjuhendi kohaselt järgmine:

1)      sertifikaat on kollasel paberil;

2)      sertifikaat on A4 formaadis;

3)      sertifikaadil on sertifikaadi number;

4)      sertifikaadile on märgitud haagise andmed (mark ja mudel, VIN-kood);

5)      sertifikaadile on märgitud, millistele kõrgendatud ohutusnõuetele haagis vastab;

6)      sertifikaadile on märgitud selle väljastamise aeg ja koht;

7)      sertifikaat on kinnitatud allkirja ja pitseriga;

8)      sertifikaat on kas eestikeelne või inglisekeelne või prantsusekeelne või saksakeelne;

9)      sertifikaadil on märgitud selle väljastaja.

 

Sertifikaadi väljastaja märgib sertifikaadil ära kas ta on:

  1. a) registreerimisriigi pädev asutus;
  2. b) valmistaja või volitatud esindaja registreerimisriigis;
  3. c) pädev asutus koos valmistaja või volitatud esindajaga registreerimisriigis;

ja ebavajalikud märkused kustutatakse või kriipsutakse läbi.

CEMT sõiduki ülevaatus

image004.jpg

Kui CEMT ülevaatuseks esitatakse haagise sertifikaat, millel ei ole sertifikaadi väljastaja korrektselt määranud väljastajat (kas pädev asutus? kas valmistaja või volitatud esindaja? Kas pädev asutus koos valmistaja või volitatud esindajaga?), siis sellist sertifikaati CEMT ülevaatusel tagasi ei lükata. CEMT sertifikaat loetakse ülevaatusel vormikohaseks ja aktsepteeritakse haagise CEMT ülevaatuse tegemiseks.

 

Sertifikaadi tõlked

 

Sertifikaadiga peavad olema kaasas vähemalt kaks (2) tõlget ja need peavad olema vähemalt eesti või inglise või saksa või prantsuse keeles. Tõlge peab vastama CEMT kokkuleppes toodule ja:

1)      ei pea olema kollasel paberil;

2)      ei pea olema täidetud (sellel ei pea olema sertifikaadi numbrit, haagise andmed vms);

3)      ei pea olema kinnitatud (see ei pea olema allkirjastatud ega pitseriga kinnitatud);

4)      võivad asuda sertifikaadi lehe pöördel vähendatud mõõtkavas.