Sõidukite tehnonõuetega seotud õigusaktid

 

Riigikogu seadus Liiklusseadus
MKM määrus nr 77 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord
MKM määrus nr 42 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele
MKM määrus nr 76 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord
VV määrus nr 77 Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord
MKM määrus nr 39 Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord
MKM määrus nr 110 Traktori ja selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord
MKM määrus nr 123 Taksomeetri kohandamise tingimused ja kord, lubatud veapiirid taksomeetri kasutamisel ning üleminekukiiruse väärtus üleminekul ajatasult sõidukilomeetritasule ja vastupidi
MKM määrus nr 118 Nõuded taksoveol kasutatava sõiduki plafoonile, taksomeetrile ja hinnakirjale ning nende paigutusele
MKM määrus nr 17 Nõuded sõidumeerikule ja selle paigaldamisele ning sõidumeeriku kontrollimise tingimused ja kord
MKM määrus nr 94 Nõuded kiiruspiirikule ja selle paigaldamisele ning kiiruspiiriku kontrollimise tingimused ja kord
MKM määrus nr 24 Liiklusjärelevalve infosüsteemi põhimäärus
TSM määrus nr 118 Ohtlike veoste autoveo eeskiri
MKM määrus nr 95 Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele

Tehnoülevaataja tegevusjuhendid (Maanteeamet)

Liiklusregistri andmete kontroll ülevaatusel

Vahesein N kategooria sõidukitel

Kaugtulelaternate arv, lülitamine ja paigaldus

Haakeseadmete kontroll ülevaatusel

Juhi vaatevälja ja tuuleklaasi seisundi hindamine

Haakeseadmete kontroll ülevaatusel

Kood 625 – Esikaitsesüsteemid

Kood 204 - gaaslahenduslambiga lähitulelatern, mille valgusvoog ei ületa 2000 lm

Tehnoülevaatuse direktiiv 2014/45/EL, 3. aprill 2014,

Tehnoviited; direktiivid, e-reeglid

 

Ülevaatusele esitatavad sõidukid

Mootorsõidukid, mis peavad olema läbinud korralise perioodilise ülevaatuse:

 • sõiduautod ja kaubikud (M1, N1 kategooria sõidukid)
 • veoautod (N2, N3 kategooria sõidukid)
 • bussid (M2, M3 kategooria sõidukid)
 • haagised (O1, O2, O3, O4 kategooria sõidukid)
 • mootorrattad (L3e, L4e, L5e, L7e kategooria sõidukid)
 • traktorid, liikurmasinad ja nende haagised

Korralisele perioodilisele ülevaatusele ei pea esitama:

 • mopeede (L1e, L2e kategooria sõidukid)
 • kerge neliratas (L6e kategooria sõidukid)
 • maastikusõidukeid nt ATV, mootorsaan (MS1, MS2 kategooria sõidukid)
 • põllumajanduslikke liikurmasinaid (registreerimistunnistusel märkus "PÕLLUMAJANDUSLIK LIIKURMASIN")

Millal tulla ülevaatusele? Sõidukite tehnoülevaatus Tallinnas

 

Mootorrattad

KategooriaPärast esmaregistreerimistKasutatud alla 10 aKasutatud üle 10 a


L3e, L4e, L5e ja L7e* 36 kuu möödumisel 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

 

Sõiduautod

KategooriaPärast esmaregistreerimistKasutatud alla 10 aKasutatud üle 10 a

M1* 36 kuu möödumisel järgneva 12 kuu jooksul üks kord 24-kuulise perioodi jooksul üks kord 12-kuulise perioodi jooksul

 

Kaubik - < 3500 kg

KategooriaPärast esmaregistreerimistKasutatud alla 10 aKasutatud üle 10 aN1* 12 kuu möödumisel järgneva 12 kuu jooksul üks kord 12-kuulise perioodi jooksulKategooria Pärast esmaregistreerimist Kasutatud alla 10 a Kasutatud üle 10 a
O1 36 kuu möödumisel 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
O2, O3 ja O4* 12 kuu möödumisel 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
M2 ja M3* 12 kuu möödumisel 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest 6 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
N2 ja N3* 12 kuu möödumisel 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

 

Veoautole ja haagisele väljastatav Rahvusvaheline tunnistus

Tõend tehnoülevaatuse kehtivuse kohta, mida nõutakse teatud riikides.

Ülevaatuse rahvusvaheline tunnistus on ülevaatuse kehtivust tõendav dokument, mida väljastatakse rahvusvahelises liikluses osalevale N2, N3, M2, M3, O3 ja O4 kategooria sõidukile täismassiga üle 3500 kg ning mida tunnustatakse ja nõutakse 13. novembri 1997. a Viinis koostatud „Ratassõidukite korralistele tehnoülevaatustele ühtsete nõuete kehtestamise ja selliste ülevaatuste vastastikuse tunnustamise kokkuleppega” ühinenud riikides, milleks on Albaania, Bulgaaria, Holland, Moldova, Rumeenia, Soome, Ukraina, Ungari, Valgevene ja Venemaa.

 

 

Sõiduauto ja kaubiku ülevaatusele esitamine toimub sõiduki registreerimismärgi viimase numbri alusel alljärgnevalt:

 • 1 - detsember-märts
 • 2 - jaanuar-aprill
 • 3 - veebruar-mai
 • 4 - märts-juuni
 • 5 - aprill-juuli
 • 6 - mai-august
 • 7 - juuni-september
 • 8 - juuli-oktoober
 • 9 - august-november
 • 0 - september-detsember


Enne ülevaatust kontrollige palun, kas sõidukis on olemas:

 • tulekustuti
 • ohukolmnurk ja rehvivahetuseks teel ettenähtud tõkiskingad
 • kas kõik tuled põlevad , kas rehvid pole kulunud liiga siledaks.

Ülevaatuseks peab esitama  järgmised dokumendid:

 • sõiduki registreerimistunnistuse
 • isikut tõendav dokument

Lisaks eelnevale vastavalt ülevaatuse liigile:

 • korduvülevaatusel eelmise ülevaatuse kontrollkaart
 • erakorralisel ülevaatusel teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akt
 • vanasõidukil vanasõidukiks tunnustamise akt
 • takso ülevaatusel taksomeetri kohandamistunnistus
 • ohtlike veoste paak- või paakkonteinersõiduki, autokraana ja alates 2005. aasta 1. jaanuarist 7-tonnise ja suurema tõstevõimega hüdrotõstukiga või 10-meetrise ja suurema tõstekõrgusega korvtõstukiga varustatud sõiduki ülevaatuseks kontrollasutuse poolt väljastatud tehnilise kontrolli protokoll. Kui ohtlike veoste paak- või paakkonteinersõidukit kasutatakse rahvusvahelisel veol, tuleb lisaks esitada kontrollasutuse poolt väljastatud veoanuma ADR vastavuse tunnistus
 • CEMT-sõiduki ülevaatusel valmistaja või tema Eestis volitatud esindaja poolt väljastatud vormikohased tunnistused selle kohta, et veoauto ehitus vastab müra ning heitgaaside osas erinõuetele ning veoauto ja tema haagis vastavad kõrgendatud ohutusnõuetele